aanmelden bso

De Buitenschoolse Opvang voldoet aan alle standaard kwaliteitseisen. Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit om de kwaliteit te controleren. 


De buitenschoolse opvang (BSO) van Kinderopvang DLS is een landelijk gecertificeerde BSO. Dit betekent dat we voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang en van de GGD. Jaarlijks worden wij door de GGD geïnspecteerd .

Lees hier het meest recent GGD inspectierapport (januari2022)

Ook werken we volgens het vierogenprincipe en hebben we een achterwachtregeling. Naast het kinder-EHBO diploma streven we er naar dat alle nieuwe medewerkers zo spoedig mogelijk het actuele certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV) krijgen.  We hanteren een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals beschreven in het protocol kindermishandeling en protocol kindermishandeling medewerker. Daarnaast hebben wij een pestprotocol en een voedingsbeleid.

In het Landelijk Register Kinderopvang ( LRK) zijn wij geregistreerd onder nummer: 209199982
Meer informatie van de overheid over de kinderopvang kunt u vinden op: rijksoverheid.nl/kinderopvang