aanmelden peuterspeelzaal

Wij bieden peuters tijdens de opvang zekerheid, rust en regelmaat. Hierbij gaan we uit van de belevingswereld van het kind.


Bij de peuterspeelzaal werken we vanuit het gezamenlijk pedagogisch beleid. De pedagogisch medewerkers van Trapje Op zorgen voor de peuters voor zekerheid, rust en regelmaat en gaan uit van de belevingswereld van de kinderen. Ook wordt er gelet op de motorische, sociaal-emotionele, cognitieve en taalontwikkeling van de peuters. Wij spelen in op de individuele behoeften van de peuters en stimuleren ze in hun eigen ontwikkeling.

Wij geloven dat wanneer kinderen zich geborgen en vertrouwd voelen, hun spel tot ontwikkeling komt. De geborgenheid staat centraal! Zo laten we de kinderen vooral in kleine groepen spelen; dit is de meest veilige basis om contacten op te bouwen. Wij besteden veel aandacht aan het zelf leren oplossen van conflicten en problemen. Het programma Leefstijl hoort hier ook bij. Deze beproefde methode hanteren we om de sociaal-emotionele vaardigheden van de peuters verder te ontwikkelen.

De Kinderopvang DLS heeft een doorgaande leerlijn naar de basisschool. We hebben nauw contact met de Deventer Leerschool. Gezamenlijk geven we vorm aan de warme overdracht middels het OKE formulier. Deze formulieren worden gebruikt door alle kindcentra in Deventer. Hierin komen de verschillende ontwikkelingsgebieden van de peuter aan de orde. Deze formulieren bespreken we met ouders/verzorgers wanneer de peuter bijna 4 wordt. Tevens sluiten we ons steeds meer aan bij de programma's die de Deventer Leerschool hanteert.

Meer weten?
Download het Beleidsplan Kinderopvang DLS