aanmelden peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal voldoet aan alle standaard kwaliteitseisen. Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit om de kwaliteit te controleren.


Peuterspeelzaal Trapje Op is een landelijk gecertificeerde peuterspeelzaal. Dit betekent dat we voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang en van de GGD. Jaarlijks worden wij door de GGD geïnspecteerd .
Lees hier het meest recente rapport (februari 2020)

Ook werken we volgens het vierogenprincipe en hebben we een achterwachtregeling. Naast het kinder-EHBO diploma streven we er naar dat alle nieuwe medewerkers zo spoedig mogelijk het actuele certificaat BedrijfsHulpVerlening (BHV) krijgen. In het protocol zieke kinderen hebben we beschreven hoe we hiermee omgaan. We hanteren een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals beschreven in het protocol kindermishandeling en protocol kindermishandeling medewerker.

In het Landelijk Register Kinderopvang ( LRK) zijn wij geregistreerd onder nummer: 231325484
Meer informatie van de overheid over de kinderopvang kunt u vinden op: rijksoverheid.nl/kinderopvang